ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

Λεπτομέρειες αποστολής

Τόπος παράδοσης

Παράδοση στον τόπο που καθορίζεται από τον Πελάτη: Σε περιπτώσεις που το προϊόν αποστέλλεται στην τοποθεσία που έχει επιλέξει ο Πελάτης, το προϊόν παραδίδεται σε εξωτερικό συνεργάτη μεταφορέα και ο Πελάτης ειδοποιείται ηλεκτρονικά ότι το προϊόν είναι έτοιμο για αποστολή. Τα έξοδα αποστολής υπολογίζονται με βάση την παραγγελία του Πελάτη. Τυχόν εσφαλμένη εισαγωγή από τον Πελάτη και, ως εκ τούτου, εσφαλμένος υπολογισμός του κόστους αποστολής, δεν επιβαρύνει την ΕΤΑΙΡΕΙΑ αλλά τον Πελάτη. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Πελάτης μπορεί να επιλέξει να κανονίσει μόνος του τη μεταφορά, αλλά σε αυτή την περίπτωση τα προϊόντα μεταφέρονται με δική του ευθύνη. Για την παραλαβή της παραγγελίας, ο Πελάτης θα προσκομίσει στον εξωτερικό συνεργάτη μεταφορέα την επιβεβαίωση παραγγελίας (κωδικός παραγγελίας), την ειδοποίηση αποστολής και ένα επίσημο έγγραφο ταυτότητας (όπως ταυτότητα ή διαβατήριο). Εάν ο Πελάτης επιθυμεί να εξουσιοδοτήσει τρίτο να παραλάβει την παραγγελία του, ο εξουσιοδοτημένος τρίτος πρέπει να παράσχει ειδική εξουσιοδότηση για τη νόμιμη παραλαβή της συγκεκριμένης παραγγελίας, όπως αναγνωρίζεται από Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) ή αστυνομία ή άλλη αρμόδια αρχή. Επιπλέον, απαιτείται επίσημο έγγραφο ταυτοποίησης (όπως ταυτότητα, διαβατήριο κ.λπ.) για την επαλήθευση ταυτότητας. Δεδομένου ότι ο κίνδυνος μεταφέρεται στον Πελάτη μετά την παραλαβή των προϊόντων, είναι ευθύνη του Πελάτη να ελέγξει τα προϊόντα κατά την παραλαβή. Υπογράφοντας κατά την παράδοση, ο Πελάτης επιβεβαιώνει ότι παρέλαβε σωστά τα προϊόντα που περιλαμβάνονται στην παραγγελία του. Εάν ο Πελάτης δεν παραλάβει το προϊόν μετά τη λήψη της ειδοποίησης για αποστολή και παρά την ειδοποίηση από τον μεταφορέα, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από την πώληση.

Εξοδα αποστολής:

Δωρεάν για παραγγελίες άνω των 50€ Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις το κόστος αποστολής ανέρχεται στα 4,00€

5.2. Ωρα παράδοσης

Ο χρόνος παράδοσης των πωλούμενων προϊόντων και υπηρεσιών καθορίζεται στην παραγγελία, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα, που επιβεβαιώνεται με την αποδοχή της παραγγελίας από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ και είναι το πολύ τριάντα (30) ημέρες από την ολοκλήρωση της πώλησης εκτός εάν υπάρχει ειδική γραπτή συμφωνία μεταξύ των μερών μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

Ανωτέρας βίας:
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν ευθύνεται για καθυστερήσεις στην εκτέλεση παραγγελιών (συμπεριλαμβανομένης της παράδοσης) που οφείλονται σε συνθήκες που δεν μπορούν να αποδοθούν στην ευθύνη της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ αλλά οφείλονται σε ανωτέρα βία. Συνεπώς, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δικαιούται παράταση του χρόνου εκτέλεσης. Ενδεικτικά παραδείγματα περιλαμβάνουν απεργίες, τρομοκρατικές ενέργειες, πόλεμο, ζητήματα με προμηθευτές/μεταφορές/παραγωγή, διακυμάνσεις στις συναλλαγματικές ισοτιμίες, κυβερνητικές ή νομοθετικές ενέργειες και φυσικές καταστροφές. Εάν τέτοια περιστατικά διαρκέσουν περισσότερο από δύο (2) μήνες, η σύμβαση πώλησης μπορεί να λυθεί από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος χωρίς αποζημίωση. Εάν ο Πελάτης αποφασίσει ότι δεν έχει πλέον συμφέρον να ολοκληρώσει την παραγγελία, έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση πώλησης και η ΕΤΑΙΡΕΙΑ υποχρεούται να επιστρέψει το τίμημα καθώς και κάθε άλλο ποσό που καταβλήθηκε στο πλαίσιο της σύμβασης πώλησης.