'Οροι και Προϋποθέσεις

1. Εφαρμογή
Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις ισχύουν για την πώληση αγαθών από την εταιρεία που εμπορεύεται με την επωνυμία «Ganopharm Hellas PC», με έδρα την οδό Κουντουριώτη 19, Λαύριο, με ΑΦΜ: 800626397 της ΔΟΥ Κορωπίου και αριθμό μητρώου προμηθευτή σύμφωνα με Άρθρο 4(12) του Ν. 2251/1994, 00347, μέσω του ηλεκτρονικού της καταστήματος ganopharm.com (εφεξής «Ηλεκτρονικό Κατάστημα»).

2. Εγγραφή ή Είσοδος
Για λόγους ασφαλείας συναλλαγών, ο χρήστης του ηλεκτρονικού καταστήματος (εφεξής «Χρήστης» ή «Πελάτης») μπορεί να εγγραφεί στο ηλεκτρονικό κατάστημα πριν ξεκινήσει τη διαδικασία υποβολής παραγγελίας. Η εγγραφή ή η είσοδος του Χρήστη στο ηλεκτρονικό κατάστημα απαιτεί μόνο το πλήρες όνομά του, την ταχυδρομική διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου επικοινωνίας και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του. Αυτές οι λεπτομέρειες αντιμετωπίζονται ως αυστηρά εμπιστευτικές. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες για την αποστολή ενημερώσεων σχετικά με νέα προϊόντα ή προσφορές στους πελάτες της ή τους εγγεγραμμένους χρήστες του ηλεκτρονικού καταστήματος. Οποιαδήποτε στιγμή, εάν ο Χρήστης επιθυμεί να ακυρώσει την εγγραφή του στη λίστα αλληλογραφίας/λίστα email, μπορεί να το πράξει στέλνοντας email στο info@ganopharm.gr για να ζητήσει τη διαγραφή ή τροποποίηση των αποθηκευμένων προσωπικών του στοιχείων.

3. Υποβολή και Αποδοχή Παραγγελίας

3.1. Υποβολή Ηλεκτρονικών Παραγγελιών – Πρόταση Αγοράς Αγαθών

Η παραγγελία προϊόντων ή/και υπηρεσιών γίνεται με τη συμπλήρωση και υποβολή της ειδικής Φόρμας Παραγγελίας που διατίθεται στο ηλεκτρονικό κατάστημα «Αποκτήστε το». Πριν από την υποβολή της παραγγελίας (checkout), παρέχεται στον Πελάτη πρόσβαση στους όρους πώλησης των προϊόντων ή των υπηρεσιών που επιθυμεί να αποκτήσει μέσω συγκεκριμένου συνδέσμου. Στη συνέχεια, ο Πελάτης επιλέγει την ενεργοποίηση σχετικού εικονιδίου (ένδειξης) που γράφει «Έχω διαβάσει και αποδέχομαι τους Όρους και Προϋποθέσεις αγοράς». Με τη σήμανση αυτού, ο Πελάτης δηλώνει ρητά και ανεπιφύλακτα ότι, πριν από την υποβολή της παραγγελίας, έχει κατανοήσει σαφώς και κατανοητά τις ακόλουθες πληροφορίες:

Εγώ. Τα κύρια χαρακτηριστικά των προϊόντων ή/και των υπηρεσιών που έχουν παραγγείλει, όπως περιγράφονται στις σελίδες του ηλεκτρονικού καταστήματος. Ο Πελάτης υποχρεούται να επαληθεύει κάθε σχετικό χαρακτηριστικό πριν υποβάλει την παραγγελία του, διασφαλίζοντας ότι δεν έχει αμφιβολίες σχετικά με τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες των παραγγελθέντων προϊόντων ή/και υπηρεσιών. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν φέρει καμία ευθύνη εάν ο Πελάτης δεν λάβει επαρκείς πληροφορίες για τα παραπάνω.

ii. Η ταυτότητα, η διεύθυνση, ο αριθμός τηλεφώνου, ο αριθμός φαξ και η διεύθυνση email της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, καθώς και του προμηθευτή των παραγγελθέντων προϊόντων ή υπηρεσιών.

iii. Το συνολικό τίμημα της παραγγελίας, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, τυχόν άλλων χρεώσεων και όλων των επιπλέον εξόδων αποστολής, παράδοσης ή ταχυδρομείου, καθώς και κάθε άλλο κόστος. Όταν αυτά τα έξοδα δεν μπορούν εύλογα να υπολογιστούν εκ των προτέρων, το γεγονός ότι ενδέχεται να προκύψουν τέτοιες πρόσθετες χρεώσεις γνωστοποιείται στον Πελάτη στο κείμενο παραγγελίας (φόρμα παραγγελίας) και ο Πελάτης πρέπει να ενημερωθεί πριν από την υποβολή της παραγγελίας. Πρόσθετες χρεώσεις ή άλλα έξοδα που δεν είχαν γνωστοποιηθεί στον Πελάτη πριν από την υποβολή της παραγγελίας ή δεν μπορούσαν να υπολογιστούν κατά τη στιγμή της παραγγελίας δεν επιβαρύνουν τον Πελάτη χωρίς την προηγούμενη ρητή συγκατάθεσή του. Συγκεκριμένα, οι αναγραφόμενες τιμές προϊόντων ή υπηρεσιών όπως αναγράφονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα είναι οι τελικές τιμές (συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ). Οι προαναφερόμενες τελικές τιμές κάθε προϊόντος ή υπηρεσίας στο ηλεκτρονικό κατάστημα δεν περιλαμβάνουν τα έξοδα αποστολής, τα οποία υπολογίζονται αργότερα στο κείμενο της παραγγελίας με βάση τον επιλεγμένο τρόπο αποστολής.

iv. Το κόστος χρήσης μέσων εξ αποστάσεως επικοινωνίας για τη σύναψη σύμβασης, όταν υπολογίζεται με βάση μια μέθοδο διαφορετική από τις βασικές χρεώσεις.

v. Τα μέσα πληρωμής, παράδοσης, εκτέλεσης και το χρονικό πλαίσιο εντός του οποίου η ΕΤΑΙΡΕΙΑ αναλαμβάνει να παραδώσει τα αγαθά ή να παρέχει τις υπηρεσίες.

vi. Τυχόν περιορισμοί παράδοσης και μέσα πληρωμής.

vii. Οι όροι, οι εξαιρέσεις, η περίοδος υπαναχώρησης και οι διαδικασίες για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης, καθώς και η υποχρέωση του Πελάτη να επιβαρυνθεί με το άμεσο κόστος επιστροφής των προϊόντων στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ σε περίπτωση υπαναχώρησης.

viii. Σε περιπτώσεις που ο Πελάτης ασκεί το δικαίωμα υπαναχώρησης μετά τη χρήση της υπηρεσίας, οφείλει να καταβάλει εύλογο κόστος στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

Όταν το δικαίωμα υπαναχώρησης δεν προβλέπεται από το νόμο, οι πληροφορίες ότι ο Πελάτης δεν θα έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει ή, ανάλογα με την περίπτωση, οι συνθήκες υπό τις οποίες ο Πελάτης χάνει το δικαίωμα υπαναχώρησης.

Η ύπαρξη ευθύνης της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ για πραγματικά ελαττώματα και η έλλειψη συμφωνημένων ιδιοτήτων κατά τα άρθρα 534 επ. του Αστικού Κώδικα.

Όπου ισχύει, οι όροι και οι προϋποθέσεις για τις υπηρεσίες υποστήριξης πελατών μετά την πώληση, την εξυπηρέτηση μετά την πώληση και τις εμπορικές εγγυήσεις.

xii. Η διάρκεια της σύμβασης, κατά περίπτωση, ή εάν η σύμβαση είναι αορίστου χρόνου ή υπόκειται σε αυτόματη ανανέωση, οι όροι για τη λύση της σύμβασης.

xiii. Όπου ισχύει, η ελάχιστη διάρκεια των υποχρεώσεων του Πελάτη βάσει της σύμβασης.

xiv. Όπου ισχύει, η δυνατότητα προσφυγής σε εξωδικαστικό μηχανισμό παραπόνων και επανόρθωσης στον οποίο υπόκειται η ΕΤΑΙΡΕΙΑ, καθώς και οι τρόποι πρόσβασης σε αυτόν.

xv. Η υποχρέωση πληρωμής κατά την υποβολή της παραγγελίας.

Η υποβολή της παραγγελίας στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ αποτελεί πρόταση αγοράς των παραγγελθέντων αγαθών και δήλωση αποδοχής όλων των χρεώσεων που περιγράφονται στην παραγγελία. Χωρίς την κατάλληλη ειδοποίηση ή αποδοχή, ο Πελάτης δικαιούται επιστροφή χρημάτων αυτής της πληρωμής.

3.2. Επιβεβαίωση Ηλεκτρονικής Παραλαβής Παραγγελίας – Σχηματισμός Σύμβασης Πώλησης

Η παραγγελία δεν είναι δεσμευτική για την ΕΤΑΙΡΕΙΑ έως ότου ο Πελάτης λάβει την επιβεβαίωση της αποδοχής της παραγγελίας από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ, όπως περιγράφεται παρακάτω.

Η παραγγελία θεωρείται ληφθείσα από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ όταν ο Πελάτης λάβει σχετικές πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της παραγγελίας με την ένδειξη «Επιβεβαίωση Εγγραφής Παραγγελίας». Οι ενημερώσεις σχετικά με την κατάσταση της παραγγελίας εμφανίζονται στην οθόνη του Χρήστη και αποστέλλονται μέσω email στη διεύθυνση email επικοινωνίας που παρέχεται από τον Χρήστη/Πελάτη. Η κατάσταση της παραγγελίας ενημερώνεται συνεχώς καθώς και όταν πραγματοποιούνται αλλαγές κατά τη διαχείριση της παραγγελίας. Ο Πελάτης υποχρεούται να ελέγξει την «Επιβεβαίωση Εγγραφής Παραγγελίας» και να ειδοποιήσει άμεσα την ΕΤΑΙΡΕΙΑ για τυχόν σφάλματα, το αργότερο εντός 2 ωρών από τη στιγμή της λήψης της ηλεκτρονικής ειδοποίησης με την ένδειξη «Εγγραφή Παραγγελίας». Διαφορετικά, τα στοιχεία που αναφέρονται στην 'Επιβεβαίωση Εγγραφής Παραγγελίας' θα ισχύουν για τη Συμφωνία Πώλησης.

Κατά τη διεκπεραίωση κάθε καταχωρημένης παραγγελίας ελέγχεται η διαθεσιμότητα των παραγγελθέντων προϊόντων. Σε περίπτωση που η διαθεσιμότητα ή ο χρόνος παράδοσης διαφέρει από αυτό που αναγράφεται στη σελίδα του προϊόντος, ο Πελάτης θα λάβει σχετικές πληροφορίες. Συγκεκριμένα, μετά την εξακρίβωση της διαθεσιμότητας του προϊόντος και τη διασφάλιση της απουσίας σφαλμάτων σχετικά με την τιμολόγηση, τα χαρακτηριστικά του προϊόντος κ.λπ., η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα επιβεβαιώσει την παραγγελία μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος (email). Αυτό το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα επιβεβαιώνει ρητά το περιεχόμενο της παραγγελίας, τη συνολική τιμή και τον εκτιμώμενο χρόνο παράδοσης, όπως είναι γνωστό στον Πελάτη πριν από την υποβολή της παραγγελίας. Η παραγγελία θεωρείται δεσμευτική και η πώληση θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί, δημιουργώντας αξιώσεις για τα συμβαλλόμενα μέρη (Πελάτη – ΕΤΑΙΡΕΙΑ) μόνο με την αποστολή και λήψη του προαναφερόμενου ηλεκτρονικού μηνύματος με την ένδειξη «Η παραγγελία σας έχει αποσταλεί» ή «Η παραγγελία σας είναι Έτοιμοι για παραλαβή.'

Η κατάσταση της παραγγελίας ενημερώνεται συνεχώς, καθώς και όταν επέρχονται αλλαγές κατά τη διαχείριση της παραγγελίας του Πελάτη. Ο Πελάτης υποχρεούται να παρακολουθεί την κατάσταση της παραγγελίας του και να ενημερώνει έγκαιρα την ΕΤΑΙΡΕΙΑ γραπτώς για τυχόν λάθη στην παραγγελία. Διαφορετικά, τα στοιχεία στην Επιβεβαίωση Παραλαβής Παραγγελίας θα ισχύουν για τη Σύμβαση Πώλησης.

Ο Πελάτης έχει επίσης τη δυνατότητα να λαμβάνει ενημερώσεις για την εξέλιξη της παραγγελίας είτε τηλεφωνικά (τηλ: 22920 60153), είτε με αποστολή email (στη διεύθυνση email: info@ganopharm.gr ), είτε ηλεκτρονικά συνδέοντας τον λογαριασμό του, εισάγοντας τα προσωπικά τους στοιχεία στα πεδία ονόματος χρήστη και κωδικού πρόσβασης και επιλέγοντας «Παρακολούθηση παραγγελιών».

4. Περιορισμοί Ευθύνης

Στα πλαίσια της καλής πίστης και της επιχειρηματικής δεοντολογίας, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν υποχρεούται να αποδεχτεί παραγγελία και να ολοκληρώσει την πώληση προϊόντων ή/και υπηρεσιών εάν, λόγω τυπογραφικών ή τεχνικών λαθών, εμφανίζονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα με εσφαλμένες τιμές, π. χαμηλότερη ή υψηλότερη από την ισχύουσα τιμή για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Εάν εντοπιστεί τέτοιο λάθος στην τιμολόγηση σε μέρος μόνο των παραγγελθέντων προϊόντων, τότε η παραγγελία παραμένει έγκυρη και εκτελείται ως συνήθως για τα υπόλοιπα προϊόντα, ενώ θεωρείται ελλιπής για τα προϊόντα στα οποία εντοπίστηκε το σφάλμα, εκτός εάν τα προϊόντα στο η παραγγελία σχετίζεται, προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως μονάδα και ο Πελάτης δηλώνει ότι η μερική εκπλήρωση της παραγγελίας δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες ή τα ενδιαφέροντά του, οπότε η ΕΤΑΙΡΕΙΑ πρέπει να ακυρώσει ολόκληρη την παραγγελία.

Σε περίπτωση εσφαλμένης παράδοσης προϊόντων ή υπηρεσιών που δεν έχουν παραγγελθεί, η ανεπιφύλακτη αποδοχή αυτών των προϊόντων ή η μη ειδοποίηση της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και η επιστροφή των προϊόντων δεν μπορεί να θεωρηθεί ως συγκατάθεση, αποδοχή ή έκφραση πρόθεσης αγοράς τους. Εάν η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ζητήσει την επιστροφή τέτοιων προϊόντων και ο Πελάτης καθυστερήσει την επιστροφή τους για περισσότερες από επτά (7) ημερολογιακές ημέρες, τότε αυτή η άρνηση αποτελεί έκφραση πρόθεσης αγοράς των προϊόντων και η παραγγελία θεωρείται επιβεβαιωμένη και ο Πελάτης πρέπει να πληρώσει για την αξία τους.

Διαθεσιμότητα Προϊόντος Ο πελάτης ενημερώνεται για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων μέσω ενδείξεων που παρέχονται στη σελίδα κάθε προϊόντος ή υπηρεσίας στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να διαθέσει τα προϊόντα, εφόσον δεν είναι διαθέσιμα κατά τη στιγμή της παραγγελίας. Στην περίπτωση αυτή, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να μην αποδεχτεί τη συγκεκριμένη παραγγελία, άρα και να μην ολοκληρώσει την πώληση. Τυχόν πληρωμές θα επιστραφούν στον πελάτη χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, χρησιμοποιώντας την ίδια μέθοδο που έχει επιλέξει ο πελάτης για την παραγγελία. Οι συγκεκριμένες περιπτώσεις διαθεσιμότητας περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

 1. Κατόπιν αιτήματος: Η προμήθεια του προϊόντος θα γίνει από προμηθευτή της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και ο πελάτης θα ενημερωθεί για τη διαθεσιμότητα του προϊόντος εντός 3-5 εργάσιμων ημερών από την υποβολή της παραγγελίας. Σε αυτή την περίπτωση, μπορεί να απαιτείται προκαταβολή μέρους ή ολόκληρου του τιμήματος, ανάλογα με τη φύση του αντικειμένου.

 2. Προπαραγγελία: Το προϊόν δεν είναι διαθέσιμο στις αποθήκες του προμηθευτή αλλά μπορεί να παραγγελθεί με εκτιμώμενο χρόνο παράδοσης. Σε αυτή την περίπτωση, ο εκτιμώμενος χρόνος άφιξης του προϊόντος κοινοποιείται στον πελάτη πριν από την παραγγελία. Η επιβεβαίωση της απόδειξης προπαραγγελίας από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ επιβεβαιώνει μόνο ότι η παραγγελία έχει παραληφθεί με τα αναφερόμενα περιεχόμενα και σε καμία περίπτωση δεν συνιστά αποδοχή της παραγγελίας ή θέσπιση όρων πώλησης (σύσταση σύμβασης). Σε αυτή την περίπτωση, μπορεί να απαιτείται προκαταβολή μέρους ή ολόκληρου του τιμήματος, ανάλογα με τη φύση του αντικειμένου.

 3. Προσωρινά εκτός αποθέματος: Το προϊόν είτε έχει εξαντληθεί, είτε έχει διακοπεί ή δεν αναμένεται να είναι άμεσα διαθέσιμο.

 4. Web Offer & Super Offer: Οι τιμές αυτών των προϊόντων ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Για τα προϊόντα αυτά τηρείται αυστηρή χρονολογική σειρά εκπλήρωσης των παραγγελιών.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ενημερώνει τον πελάτη για τον εκτιμώμενο χρόνο παράδοσης του παραγγελθέντος προϊόντος σε κάθε περίπτωση. Σε κάθε περίπτωση, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεσμεύεται να παραδώσει το παραγγελθέν προϊόν εντός τριάντα (30) ημερών από την επιβεβαίωση της παραγγελίας. Ωστόσο, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να ενημερώσει τον πελάτη σε περίπτωση μεταγενέστερων γεγονότων που καθιστούν το προϊόν μη διαθέσιμο ή να προσδιορίσει τον πιθανό (νέο) χρόνο παράδοσης εάν συντρέχουν λόγοι καθυστέρησης παράδοσης. Σε αυτή την περίπτωση, εάν η καθυστέρηση καθιστά τη συναλλαγή αντιοικονομική για τον πελάτη, ο πελάτης έχει το δικαίωμα να ακυρώσει μονομερώς την παραγγελία με γραπτή δήλωση (μέσω email στο info@ganopharm.gr ). Μόλις ακυρωθεί η παραγγελία και τερματιστεί η σύμβαση πώλησης, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ πρέπει να επιστρέψει αμέσως όλα τα χρήματα που κατέβαλε ο πελάτης.

Μερική μη διαθεσιμότητα παραγγελίας: Εάν η μη διαθεσιμότητα αφορά μόνο μέρος των παραγγελθέντων προϊόντων, το υπόλοιπο μέρος της παραγγελίας εκτελείται ως συνήθως, εκτός εάν τα προϊόντα της παραγγελίας σχετίζονται και προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ως ενιαία μονάδα. Εάν ο πελάτης δηλώσει ότι η μερική εκτέλεση της παραγγελίας δεν εξυπηρετεί τις ανάγκες ή τα συμφέροντά του, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ υποχρεούται να ακυρώσει ολόκληρη την παραγγελία.

5. Παράδοση παραγγελίας

5.1. Τόπος παράδοσης

Παράδοση στον τόπο που ορίζει ο Πελάτης: Σε περιπτώσεις που το προϊόν αποστέλλεται στην τοποθεσία που έχει επιλέξει ο Πελάτης, το προϊόν παραδίδεται σε εξωτερικό συνεργάτη-μεταφορέα και ο Πελάτης ειδοποιείται ηλεκτρονικά ότι το προϊόν είναι έτοιμο για αποστολή. Τα έξοδα αποστολής υπολογίζονται με βάση την παραγγελία του Πελάτη. Τυχόν εσφαλμένη εισαγωγή από τον Πελάτη και, ως εκ τούτου, εσφαλμένος υπολογισμός του κόστους αποστολής, δεν επιβαρύνει την ΕΤΑΙΡΕΙΑ αλλά τον Πελάτη. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Πελάτης μπορεί να επιλέξει να κανονίσει μόνος του τη μεταφορά, αλλά σε αυτή την περίπτωση τα προϊόντα μεταφέρονται με δική του ευθύνη. Για την παραλαβή της παραγγελίας, ο Πελάτης θα προσκομίσει στον εξωτερικό συνεργάτη-μεταφορέα την επιβεβαίωση παραγγελίας (κωδικός παραγγελίας), την ειδοποίηση αποστολής και ένα επίσημο έγγραφο ταυτοποίησης (όπως ταυτότητα ή διαβατήριο). Εάν ο Πελάτης επιθυμεί να εξουσιοδοτήσει τρίτο να παραλάβει την παραγγελία του, ο εξουσιοδοτημένος τρίτος πρέπει να παράσχει ειδική εξουσιοδότηση για τη νόμιμη παραλαβή της συγκεκριμένης παραγγελίας, όπως αναγνωρίζεται από Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) ή αστυνομία ή άλλη αρμόδια αρχή. Επιπλέον, απαιτείται επίσημο έγγραφο ταυτοποίησης (όπως ταυτότητα, διαβατήριο κ.λπ.) για την επαλήθευση ταυτότητας. Δεδομένου ότι ο κίνδυνος μεταφέρεται στον Πελάτη μετά την παραλαβή των προϊόντων, είναι ευθύνη του Πελάτη να ελέγξει τα προϊόντα κατά την παραλαβή. Υπογράφοντας κατά την παράδοση, ο Πελάτης επιβεβαιώνει ότι παρέλαβε σωστά τα προϊόντα που περιλαμβάνονται στην παραγγελία του. Εάν ο Πελάτης δεν παραλάβει το προϊόν μετά τη λήψη της ειδοποίησης για αποστολή και παρά την ειδοποίηση από τον μεταφορέα, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από την πώληση.

Εξοδα αποστολής:

Δωρεάν για παραγγελίες άνω των 50€ Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις το κόστος αποστολής ανέρχεται στα 4,00€

5.2. Ωρα παράδοσης

Ο χρόνος παράδοσης των πωλούμενων προϊόντων και υπηρεσιών καθορίζεται στην παραγγελία, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα, που επιβεβαιώνεται με την αποδοχή της παραγγελίας από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ και είναι το πολύ τριάντα (30) ημέρες από την ολοκλήρωση της πώλησης εκτός εάν υπάρχει ειδική γραπτή συμφωνία μεταξύ των μερών μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

Ανωτέρα βία: Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν ευθύνεται για καθυστερήσεις στην εκτέλεση παραγγελιών (συμπεριλαμβανομένης της παράδοσης) που οφείλονται σε συνθήκες που δεν μπορούν να αποδοθούν στην ευθύνη της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ αλλά οφείλονται σε ανωτέρα βία. Συνεπώς, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δικαιούται παράταση του χρόνου εκτέλεσης. Ενδεικτικά παραδείγματα περιλαμβάνουν απεργίες, τρομοκρατικές ενέργειες, πόλεμο, ζητήματα με προμηθευτές/μεταφορές/παραγωγή, διακυμάνσεις στις συναλλαγματικές ισοτιμίες, κυβερνητικές ή νομοθετικές ενέργειες και φυσικές καταστροφές. Εάν τέτοια περιστατικά διαρκέσουν περισσότερο από δύο (2) μήνες, η σύμβαση πώλησης μπορεί να λυθεί από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος χωρίς αποζημίωση. Εάν ο Πελάτης αποφασίσει ότι δεν έχει πλέον συμφέρον να ολοκληρώσει την παραγγελία, έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση πώλησης και η ΕΤΑΙΡΕΙΑ υποχρεούται να επιστρέψει το τίμημα καθώς και κάθε άλλο ποσό που καταβλήθηκε στο πλαίσιο της σύμβασης πώλησης.

6. Πληρωμή

Παράδοση στο κατώφλι σας Πληρωμή με αντικαταβολή μέσω πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας μέσω κατάθεσης/μεταφοράς Viva Wallet Bank Οποιαδήποτε παραδοτέα προϊόντα παραμένουν ιδιοκτησία της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ μέχρι την τελική, πλήρη και πλήρη πληρωμή του τιμήματος.

Χρέωση αντικαταβολής:

Δωρεάν για παραλαβή από το κατάστημα στη Ganopharm Δωρεάν για παραγγελίες άνω των 50 € Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, η χρέωση για την αντικαταβολή είναι 6,00 €

7. Επιστροφές προϊόντων
Δικαίωμα Υπαναχώρησης από εξ αποστάσεως συμβάσεις του Ν. 2251/1994 (όπως τροποποιήθηκε με τον ΚΥΑ Ζ1-891/2013)

Ο Πελάτης έχει τη δυνατότητα να επιστρέψει εύκολα τα προϊόντα που αγόρασε από το ηλεκτρονικό κατάστημα εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την παραλαβή τους, μόνο και μόνο επειδή άλλαξαν γνώμη. Ο Πελάτης μπορεί να επιστρέψει τα προϊόντα απευθείας στις εγκαταστάσεις της Ganopharm που βρίσκονται Κουντουριώτες 19, Λαύριο 19500. Σε περίπτωση διαδικτυακών παραγγελιών, ο Πελάτης μπορεί να επικοινωνήσει με το τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ είτε τηλεφωνικά (τηλ: 22920 60153) είτε με αποστολή email στο info@ganopharm.com πριν την επιστροφή των προϊόντων. Συγκεκριμένα, ο Πελάτης έχει το δικαίωμα να επιστρέψει ένα προϊόν που αγόρασε από το ηλεκτρονικό κατάστημα χωρίς να προσδιορίσει λόγους, υπό τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις:

(α) Εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών (στην περίπτωση των υπηρεσιών) ή από την παράδοση (στην περίπτωση των προϊόντων) ή την παραλαβή (όταν ο Πελάτης έχει επιλέξει « παραλαβή από το κατάστημα») του προϊόντος, και σε περιπτώσεις όπου πολλά αγαθά παραγγέλθηκαν από τον Πελάτη σε μία μόνο παραγγελία αλλά παραδόθηκαν χωριστά ή σε διαφορετικούς χρόνους από την αρχική παράδοση, ο Πελάτης δικαιούται να υπαναχωρήσει από την αγορά (εφεξής ως «Αποχώρηση»).

(β) Αυτή η υπαναχώρηση είναι αδικαιολόγητη και ο Πελάτης υποχρεούται να επιστρέψει το προϊόν ακριβώς στην άριστη κατάσταση στην οποία το παρέλαβε. Συγκεκριμένα, το επιστρεφόμενο προϊόν δεν θα πρέπει να έχει χρησιμοποιηθεί και θα πρέπει να είναι σε άψογη κατάσταση («σαν καινούργιο») όπως ήταν πριν την πώληση, στην αρχική του συσκευασία (κουτί, πλαστικό, αφρός κ.λπ.), η οποία θα πρέπει να είναι απαλλαγμένη από σκισίματα ή ζημιές/αλλοιώσεις και θα πρέπει να περιέχει όλο το περιεχόμενο της αρχικής συσκευασίας. Επιπλέον, για να αποδεχτείτε την επιστροφή του προϊόντος, πρέπει να προσκομιστεί η πρωτότυπη απόδειξη αγοράς (απόδειξη λιανικής, τιμολόγιο) από το άτομο που αγόρασε αρχικά το προϊόν και τα στοιχεία του οποίου αναγράφονται στην απόδειξη αγοράς.

(γ) Ο Πελάτης υποχρεούται να αποζημιώσει στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ το κόστος που επιβαρύνει η ΕΤΑΙΡΕΙΑ για την αποστολή του προϊόντος στον Πελάτη και για τα έξοδα αποστολής επιστροφής.

(δ) Η ειδοποίηση υπαναχώρησης πρέπει να γίνει εγγράφως, είτε με αποστολή της στην ταχυδρομική διεύθυνση της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ("GANOPHARM ΕΛΛΑΣ ΙΚΕ", Κουντουριώτες 19, Λαύριο 19500) είτε με αποστολή της ηλεκτρονικά στο info@ganopharm.com ή ηλεκτρονικά. μέσω του σχετικού συνδέσμου, και η ΕΤΑΙΡΕΙΑ υποχρεούται να επιβεβαιώσει εγγράφως την παραλαβή της υπαναχώρησης αμέσως μόλις την λάβει.

(ε) Ο Πελάτης υποχρεούται να επιστρέψει τα προϊόντα εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που γνωστοποίησε την υπαναχώρησή του σε οποιοδήποτε φυσικό κατάστημα της Ganopharm. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ, εφόσον το επιθυμεί ο Πελάτης, μπορεί να παραλάβει το προϊόν για επιστροφή από την τοποθεσία του Πελάτη, χρεώνοντας τον Πελάτη 5€ για την υπηρεσία.

(στ) Μετά τη δήλωση υπαναχώρησης, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ υποχρεούται να επιστρέψει στον Πελάτη το τίμημα που έλαβε. Σε περίπτωση πληρωμής με πιστωτική κάρτα, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ, αφού λάβει την πληρωμή από την τράπεζα, θα ενημερώσει την τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής και η τράπεζα θα προβεί σε κάθε αναγκαία ενέργεια. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν φέρει καμία ευθύνη για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης της επιστροφής χρημάτων, η οποία ρυθμίζεται από τη σύμβαση μεταξύ της εκδότριας τράπεζας και του Πελάτη. Σε περιπτώσεις που ο Πελάτης είχε επιλέξει «παραλαβή από το κατάστημα», η επιστροφή χρημάτων θα γίνει από οποιοδήποτε κατάστημα Ganopharm της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Για προϊόντα που αγοράστηκαν με καταναλωτική πίστη, δεν είναι δυνατή η επιστροφή χρημάτων λόγω αδυναμίας ακύρωσης της καταναλωτικής πίστης. ο Πελάτης δικαιούται αποκλειστικά να λάβει πιστωτικό σημείωμα ισοδύναμης αξίας για την αγορά άλλων προϊόντων.

(ζ) Η επιστροφή του τιμήματος λόγω υπαναχώρησης θα γίνει εντός δεκατεσσάρων (14) εργάσιμων ημερών από τη στιγμή που η ΕΤΑΙΡΙΑ έλαβε αποδεδειγμένη ειδοποίηση για την υπαναχώρηση.

(η) Δεν επιστρέφεται κανένα κόστος παράδοσης, εκτός εάν ο Πελάτης επιλέξει μέθοδο παράδοσης διαφορετική από τη φθηνότερη τυπική μέθοδο παράδοσης που προσφέρει η ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

(i) Ο Πελάτης είναι υπόχρεος να αποζημιώσει την ΕΤΑΙΡΕΙΑ εάν χρησιμοποίησε το προϊόν με τρόπο διαφορετικό από τον απαραίτητο για τον προσδιορισμό της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των αγαθών κατά την περίοδο που προηγήθηκε της δήλωσης υπαναχώρησης. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δικαιούται να συμφωνήσει με τον Πελάτη για την αποζημίωση ακόμη και μέσω αμοιβαίου συμψηφισμού. Σε περίπτωση υπαναχώρησης που αφορά την παροχή υπηρεσιών, ο Πελάτης οφείλει να καταβάλει ποσό ανάλογο με τις παρεχόμενες υπηρεσίες μέχρι τη δήλωση υπαναχώρησης. Εάν ο Πελάτης ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης, τυχόν σχετικές συμβάσεις λήγουν αυτόματα, χωρίς κόστος για τον Πελάτη.

(ι) Ένα προϊόν που πωλείται με ένα επιπλέον δώρο πρέπει να επιστραφεί με το πρόσθετο δώρο. Διαφορετικά, η αξία του δώρου θα αφαιρεθεί από το επιστρεφόμενο ποσό.

8. Εξαιρέσεις από το Δικαίωμα Υπαναχώρησης
σύμφωνα με το άρθρο 4 § 10 του ν. 2251/1994 Το δικαίωμα υπαναχώρησης κατά το άρθρο 4 § 10 του ν. 2251/1994 δεν ισχύει στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 1. Όταν η τιμή των προϊόντων έχει καταβληθεί σε φυσικό κατάστημα Ganopharm και επιπλέον, τα προϊόντα έχουν παραληφθεί από φυσικό κατάστημα Ganopharm, καθώς η πώληση δεν θεωρείται ότι έγινε εξ αποστάσεως.

 2. Προϊόντα που δεν είναι κατάλληλα για επιστροφή για λόγους προστασίας της υγείας ή υγιεινής και έχουν αποσφραγιστεί μετά την παράδοση, όπως είδη προσωπικής φροντίδας.

 3. Προϊόντα που έχουν χρησιμοποιηθεί.

 4. Συμβάσεις παροχής υπηρεσιών που έχουν εκτελεστεί πλήρως μετά από προηγούμενη ρητή συγκατάθεση του Πελάτη και με την αναγνώριση του Πελάτη ότι θα χάσουν το δικαίωμα υπαναχώρησης μόλις εκτελεστεί πλήρως η σύμβαση από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

9. Απαιτήσεις που προκύπτουν από ελαττώματα ή έλλειψη συμφωνημένων ιδιοτήτων

Η υπαναχώρηση που ορίζεται στην παράγραφο 10 του παρόντος δεν ισχύει για ελαττωματικά προϊόντα ή προϊόντα που στερούνται συμφωνημένων ιδιοτήτων, τα οποία καλύπτονται από τις αντίστοιχες εγγυήσεις τους.

Απαιτήσεις λόγω ελαττωματικότητας ή έλλειψης συμφωνημένων ιδιοτήτων Η απόσυρση που αναφέρεται στην παράγραφο 10 της παρούσας διάταξης δεν ισχύει για ελαττωματικά προϊόντα ή προϊόντα που στερούνται συμφωνημένων ιδιοτήτων που καλύπτονται από τις αντίστοιχες εγγυήσεις τους.

9.1. Ευθύνη πωλητή για πραγματικά ελαττώματα ή έλλειψη συμφωνημένων ιδιοτήτων

Σε περιπτώσεις ευθύνης της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ για πραγματικό ελάττωμα ή έλλειψη συμφωνημένων ιδιοτήτων του προϊόντος («νομική εγγύηση»), ο Πελάτης δικαιούται, κατά την επιλογή του: α) να απαιτήσει, χωρίς να επιβαρυνθεί με κανένα κόστος, την επισκευή ή την αντικατάσταση του προϊόν με άλλο, εκτός εάν μια τέτοια ενέργεια είναι αδύνατη ή θα απαιτούσε δυσανάλογα έξοδα, β) να ζητήσει μείωση τιμής ή γ) να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση πώλησης, εκτός εάν αφορά ένα μικρό πραγματικό ελάττωμα. Για να θεωρηθεί ότι ένα χαρακτηριστικό έχει συμφωνηθεί, πρέπει να συμφωνηθεί εγγράφως. Εάν ο Πελάτης επιλέξει την επισκευή ή την αντικατάσταση του προϊόντος, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ πρέπει να προβεί σε τέτοια ενέργεια μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα.

Σε κάθε περίπτωση που ο Πελάτης εντοπίσει ελάττωμα, έχει τη δυνατότητα να επικοινωνήσει άμεσα με το ηλεκτρονικό κατάστημα, την ίδια ημέρα παράδοσης ή την επόμενη εργάσιμη, στο 210-7235262 ή στο email info@ganopharm.com . Εφόσον ένα προϊόν δηλωθεί ελαττωματικό από τον Πελάτη, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί ρητά το δικαίωμα να προβεί σε προηγούμενη διάγνωση του προϊόντος από ειδικευμένους τεχνικούς.

Περιορισμός Ευθύνης: Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν παρέχει εγγύηση ούτε διασφαλίζει την καταλληλότητα του προϊόντος για κάποιο συγκεκριμένο σκοπό.

9.2. Ευθύνη και εγγύηση προμηθευτή

Τα νέα προϊόντα με μεγάλη διάρκεια ζωής («διαρκή καταναλωτικά αγαθά») συνοδεύονται από υποχρεωτική γραπτή εγγύηση («εμπορική εγγύηση») από τον κατασκευαστή του προϊόντος ή την επιχείρηση που εισήγαγε το προϊόν στην ΕΕ ή την επιχείρηση που παρουσιάζεται ως τον κατασκευαστή («Προμηθευτής»). Οι βασικοί όροι της εμπορικής εγγύησης είναι οι εξής:

10. Τελικές Διατάξεις

Οι συμβάσεις που συνάπτονται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος διέπονται από την ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία, ιδίως τη νομοθεσία που ρυθμίζει το ηλεκτρονικό εμπόριο, τις εξ αποστάσεως πωλήσεις και την προστασία των καταναλωτών. Ομοίως, ο ιστότοπος έχει δημιουργηθεί και ελέγχεται από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ στην Αθήνα και η ελληνική νομοθεσία θα καθοδηγεί τη χρήση του ιστότοπου και την ερμηνεία του. Εάν ο Χρήστης επιλέξει να αποκτήσει πρόσβαση στον ιστότοπο από άλλη χώρα, είναι υπεύθυνος για την τήρηση της νομοθεσίας αυτής της χώρας.

Οποιεσδήποτε διαφορές προκύψουν από τη συμβατική σχέση μεταξύ της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και του Πελάτη υπόκεινται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των αρμόδιων δικαστηρίων της Αθήνας. Για την εξώδικη επίλυση διαφορών, ο Πελάτης μπορεί να απευθύνεται στα αρμόδια όργανα εναλλακτικής επίλυσης διαφορών καταναλωτικών διαφορών, π.χ. στη Γενική Γραμματεία Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Πλατεία Κάνιγγος, 10181, Αθήνα, www.efpolis.gr , τηλ.: 1520, fax: 2103843549), ο Συνήγορος του Καταναλωτή ( www.synigoroskatanaloti.gr , Λεωφόρος Αλεξάνδρας 144, 11471, Αθήνα, τηλ.: 2106460734, fax: 210646600414, fax: 210646600414), 1 του Ν. 2251/1994) που βρίσκονται στους δήμους όλης της χώρας.

Σύμφωνα με την Οδηγία 2013/11/ΕΕ, η οποία ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο με την Απόφαση 70330/2015, η ηλεκτρονική επίλυση καταναλωτικών διαφορών είναι πλέον δυνατή και μέσω της διαδικασίας Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν ο Πελάτης έχει πρόβλημα με μια αγορά που έγινε από το ηλεκτρονικό κατάστημα και κατοικεί στην ΕΕ, μπορεί να χρησιμοποιήσει τον ακόλουθο ιστότοπο για εξωδικαστική επίλυση διαφορών: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event= κύρια.σπίτι.εκπομπή . Ο πιστοποιημένος φορέας για το σκοπό αυτό είναι το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας (ECC GREECE), Λεωφόρος Αλεξάνδρας 144, 11471, Αθήνα, +30 2106460284, +30 2106460784, info@eccgreece.gr . Ο Πελάτης μπορεί να επικοινωνήσει με την προαναφερόμενη οντότητα για καθοδήγηση σε όλη τη διαδικασία υποβολής και επεξεργασίας του παραπόνου του.

Η προστασία που παρέχεται από τις διατάξεις του νόμου για τις εξ αποστάσεως συμβάσεις, καθώς και από αυτούς τους όρους, τονίζει ότι ισχύει μόνο για συναλλαγές που αφορούν φυσικά πρόσωπα που συναλλάσσονται για σκοπούς εκτός των εμπορικών, επαγγελματικών, επιχειρηματικών ή ανεξάρτητων δραστηριοτήτων τους.

Εάν οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης πώλησης σύμφωνα με αυτούς τους όρους κριθεί άκυρο ή μη εκτελεστό με δικαστική απόφαση, το υπόλοιπο της σύμβασης θα συνεχίσει να ισχύει. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ μπορεί να συνάψει συμφωνία για την ανάθεση των υποχρεώσεών της σε κατάλληλο τρίτο μέρος. Διαφορετικά, ο Πελάτης δεν δικαιούται να εκχωρήσει ή να μεταβιβάσει τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις του.

Όλες οι επικοινωνίες πρέπει να γίνονται γραπτώς (με το χέρι, με email, φαξ ή με ταχυδρομείο πρώτης κατηγορίας, το οποίο θεωρείται ότι έχει παραδοθεί 48 ώρες μετά την ταχυδρομική αποστολή).

Οι παρόντες όροι χρησιμεύουν ως ειδοποίηση βάσει του άρθρου 3β του Ν. 2251/1994.

11. Ασφάλεια συναλλαγών

Πρωτόκολλο TLS Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ αναγνωρίζει τη σημασία της ασφάλειας των δεδομένων, καθώς και των ηλεκτρονικών συναλλαγών, και έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, χρησιμοποιώντας τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, για να εξασφαλίσει το υψηλότερο δυνατό επίπεδο ασφάλειας. Όλες οι πληροφορίες που σχετίζονται με τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών τηρούνται εμπιστευτικές. Ο ιστότοπος www.ganopharm.com (εφεξής «Ιστότοπος») χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο TLS με κρυπτογράφηση 128-bit για ασφαλείς διαδικτυακές εμπορικές συναλλαγές. Αυτή η κρυπτογράφηση διασφαλίζει ότι όλες οι προσωπικές πληροφορίες του Χρήστη, συμπεριλαμβανομένων των αριθμών πιστωτικών καρτών, του ονόματος και της διεύθυνσης, δεν μπορούν να αποκρυπτογραφηθούν ή να τροποποιηθούν κατά τη μετάδοση μέσω Διαδικτύου.

Το πρωτόκολλο TLS (Transport Layer Security) είναι ο διάδοχος του ευρέως χρησιμοποιούμενου SSL και είναι σήμερα το παγκόσμιο πρότυπο για τη διασφάλιση της σωστής κρυπτογραφημένης επικοινωνίας μεταξύ ιστοσελίδων και χρηστών δικτύου, για την ασφαλή μετάδοση κρυπτογραφημένων δεδομένων μεταξύ χρηστών δικτύου και διακομιστών ιστού. Μια κρυπτογραφημένη επικοινωνία TLS/SSL απαιτεί όλες οι πληροφορίες που αποστέλλονται μεταξύ ενός Χρήστη και ενός διακομιστή να κρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποστολής και να αποκρυπτογραφούνται από το λογισμικό λήψης σε συνεργασία με μια παγκοσμίως αποδεκτή αρχή έκδοσης πιστοποιητικών, προστατεύοντας έτσι τις προσωπικές πληροφορίες κατά τη μετάδοση. Επιπλέον, όλες οι πληροφορίες που αποστέλλονται χρησιμοποιώντας πρωτόκολλα TLS/SSL προστατεύονται από έναν μηχανισμό που επαληθεύει αυτόματα εάν τα δεδομένα έχουν τροποποιηθεί κατά τη μετάδοση.

Όλα τα παραπάνω αποτελούν μέρος της διαδικασίας ασφάλειας πληροφοριών που διατηρεί η ΕΤΑΙΡΕΙΑ, η οποία διαθέτει πιστοποίηση PCI DSS, ένα πρότυπο που απευθύνεται σε οργανισμούς που χειρίζονται ευαίσθητες πληροφορίες όπως στοιχεία πιστωτικών καρτών, φορολογικά στοιχεία κ.λπ.

Σύμφωνα με αυτό το πρότυπο, το οποίο η ΕΤΑΙΡΕΙΑ υποχρεούται να πιστοποιεί ετησίως, πρέπει να γίνεται διαχείριση όλων των ευαίσθητων πληροφοριών με έμφαση στην ασφάλεια των συναλλαγών τόσο στις διαδικασίες όσο και στα συστήματα πληροφορικής. Πιο συγκεκριμένα, η διαδικασία απαιτεί γενικά τα εξής:

Στόχοι ελέγχου PCI DSS Τυπικές απαιτήσεις Ασφαλές δίκτυο - Υλοποίηση τείχους προστασίας για την προστασία των δεδομένων χρήστη.

 • Διαμόρφωση και επιβολή πολιτικών κωδικών πρόσβασης. Προστασία χρήστη - Προστασία των αποθηκευμένων δεδομένων πελατών.
 • Κρυπτογράφηση μετάδοσης ευαίσθητων δεδομένων καθώς και συναλλαγών μέσω δημόσιων ανοιχτών δικτύων (internet). Διαχείριση ευπάθειας - Αυστηρή χρήση και τακτική ενημέρωση λογισμικού προστασίας από ιούς σε όλα τα ευάλωτα συστήματα.
 • Ανάπτυξη και διαχείριση ασφαλών συστημάτων. Ισχυρά μέτρα ελέγχου πρόσβασης - Περιορισμός πρόσβασης στις πληροφορίες πελατών μόνο σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό.
 • Εκχώρηση συγκεκριμένων προνομίων και ταυτοποίηση σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό.
 • Περιορισμός πρόσβασης στις ευαίσθητες πληροφορίες πιστωτικής χρέωσης του Χρήστη σε φυσικό επίπεδο. Τακτικές Δοκιμές Δικτύου - Δοκιμές και ταυτοποίηση όλης της πρόσβασης στο δίκτυο.
 • Τακτική διαδικασία ασφαλείας και έλεγχοι συστήματος. Διατήρηση Πολιτικής Ασφάλειας Δεδομένων - Δημιουργία και διατήρηση ενιαίας πολιτικής ασφάλειας δεδομένων τόσο για διαδικασίες όσο και για συστήματα.

Αναγνώριση χρήστη Τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση χρήστη είναι δύο: το Όνομα χρήστη και ο Προσωπικός Μυστικός Κωδικός Ασφαλείας (Κωδικός πρόσβασης). Κάθε φορά που ο Χρήστης εισάγει αυτά τα στοιχεία, αποκτά πρόσβαση στον προσωπικό του λογαριασμό. Η συγκεκριμένη διαδικασία επιτυγχάνεται με ασφάλεια λόγω της κρυπτογράφησης των στοιχείων κατά τη μετάδοσή τους μέσω διαδικτύου, καθώς και της κρυπτογράφησης των στοιχείων στους διακομιστές της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Σύμφωνα με τα ίδια πρότυπα, ο Χρήστης έχει τη δυνατότητα να αλλάζει τον Προσωπικό Μυστικό Κωδικό Ασφαλείας (Password) όσο συχνά επιθυμεί. Αφού ο Χρήστης εισάγει τον επιθυμητό κωδικό, αυτός κρυπτογραφείται και αποθηκεύεται στα συστήματα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ για μέγιστη ασφάλεια. Για το λόγο αυτό, το μόνο πρόσωπο που γνωρίζει τον μυστικό κωδικό του Χρήστη είναι ο ίδιος ο Χρήστης και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη διατήρηση του απορρήτου αυτών των κωδικών από τρίτα μέρη. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν είναι σε θέση να γνωρίζει τον μυστικό κωδικό του Χρήστη, παρά μόνο να τον επαναφέρει. Σε περίπτωση απώλειας ή διαρροής του μυστικού κωδικού, ο Χρήστης θα πρέπει να ενημερώσει αμέσως την ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Διαφορετικά, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν ευθύνεται για τη χρήση του μυστικού κωδικού από μη εξουσιοδοτημένο άτομο. Το ηλεκτρονικό κατάστημα ganopharm.com της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ σε καμία περίπτωση δεν αποκαλύπτει ή δημοσιοποιεί τα προσωπικά δεδομένα και πληροφορίες των Χρηστών. Τα προσωπικά δεδομένα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την ομαλή εκτέλεση των συναλλαγών. Όλες οι πληροφορίες κρυπτογραφούνται και αποθηκεύονται με απόλυτη ασφάλεια.

Προστασία δεδομένων

Όταν ένας Χρήστης επισκέπτεται τον Ιστότοπο ή πραγματοποιεί αγορές, είναι απαραίτητο να παρέχει ορισμένες πληροφορίες (όπως όνομα, επάγγελμα, διεύθυνση email, διεύθυνση κατοικίας, σταθερό τηλέφωνο, κινητό τηλέφωνο κ.λπ.) που σχετίζονται με Προσωπικά Δεδομένα. Αυτά θα υποβάλλονται σε αυτόματη επεξεργασία και θα ενσωματώνονται σε αυτοματοποιημένα αρχεία, τα οποία έχουν προηγουμένως κοινοποιηθεί στην αρμόδια Αρχή και για τα οποία η ΕΤΑΙΡΙΑ είναι Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων σύμφωνα με το Ν. 2472/1997. Ο Χρήστης εγγυάται και είναι υπεύθυνος για την αλήθεια, την ακρίβεια, την εγκυρότητα, την αυθεντικότητα, τη συνάφεια και την επικαιρότητα των Προσωπικών Δεδομένων που παρέχονται στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ έχει εφαρμόσει μέτρα νομικής προστασίας στις εγκαταστάσεις, τα συστήματα και τα αρχεία της και εγγυάται την εμπιστευτικότητα των Προσωπικών Δεδομένων. Ωστόσο, μπορεί να αποκαλύψει Προσωπικά Δεδομένα ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που κατέχει ή είναι προσβάσιμη μέσω των συστημάτων της στις αρμόδιες Δημόσιες Αρχές, όπως απαιτείται από τις ισχύουσες νομικές διατάξεις.

Επιπλέον, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να παρέχει στους προμηθευτές της στατιστικά στοιχεία πωλήσεων, τα οποία σε καμία περίπτωση δεν θα περιέχουν προσωπικά στοιχεία που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αναγνώριση ατόμων.

Σκοπός: Η συλλογή και η αυτοματοποιημένη επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων αποσκοπούν στην καταγραφή της συμβατικής σχέσης με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ, τον έλεγχο, τη βελτίωση και την προσαρμογή σε προτιμήσεις και επιλογές σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες, καθώς και για την αποστολή διοικητικών, τεχνολογικών, οργανωτικών ή/και εμπορικές πληροφορίες ηλεκτρονικά ή συμβατικά για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

Συναίνεση Χρήστη: Ο Χρήστης συναινεί και αποδέχεται την επικείμενη επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων με σκοπό τη διευκόλυνση των ομαλών συναλλαγών μεταξύ των μερών και έτσι παρέχει τη ρητή συγκατάθεσή τους για τη συλλογή και επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων, όπως περιγράφεται παραπάνω. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δύναται επίσης να μεταφέρει Προσωπικά Δεδομένα σε εταιρείες ή μεμονωμένες επιχειρήσεις εγκατεστημένες στην Ελλάδα ή σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παροχή υπηρεσιών στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ για τους παραπάνω σκοπούς, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, υπηρεσιών άμεσου μάρκετινγκ ή διαφήμισης. Ο Χρήστης παρέχει τη ρητή συγκατάθεσή του για τη μετάδοση ή αποκάλυψη των δεδομένων που περιλαμβάνονται στα αρχεία στους προαναφερθέντες παραλήπτες. Σε κάθε περίπτωση, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ εγγυάται την εμπιστευτικότητα και την ασφάλεια των Προσωπικών Δεδομένων κατά τη διαδικασία διαβίβασης και μεταφοράς που ενδέχεται να λάβει χώρα.

Δικαίωμα Πρόσβασης/Αντίρρησης: Ανά πάσα στιγμή, ο Χρήστης έχει το δικαίωμα πρόσβασης στο αρχείο, διόρθωσης, διαγραφής και προβολής αντιρρήσεων ανά πάσα στιγμή σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων που τον αφορούν. Επιπλέον, η συγκατάθεση του Χρήστη μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή. Για το λόγο αυτό μπορούν να στείλουν επιστολή στη διεύθυνση της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (GANOPHARM ΕΛΛΑΣ ΙΚΕ, Β. ΣΟΦΙΑΣ 35, 10675, ΑΘΗΝΑ, Αττική) ή να στείλουν email στην ακόλουθη διεύθυνση: info@ganopharm.com .

Χρήση Προσωπικών Δεδομένων για Προωθητικές Δραστηριότητες: Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ προσφέρει στους Χρήστες και σε όσους πραγματοποιούν αγορές μέσω της Ιστοσελίδας τη δυνατότητα να λαμβάνουν πληροφορίες για τα νέα προϊόντα της στην αγορά και οποιεσδήποτε άλλες προσφορές, ρυθμίσεις πληρωμής κ.λπ. στέλνοντας διαφημιστικά ή ενημερωτικά μηνύματα στους email ή ταχυδρομική διεύθυνση ή τηλεφωνικά. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν θα κάνει κατάχρηση της παραπάνω υπηρεσίας. Οι χρήστες έχουν πάντα τη δυνατότητα να σταματήσουν να λαμβάνουν διαφημιστικά μηνύματα. Επιπλέον, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ μπορεί να χρησιμοποιήσει το ιστορικό περιήγησης του Χρήστη στον Ιστότοπό της για προωθητικές ενέργειες σε άλλους ιστότοπους εκτός του Ιστότοπού της.

Cookies

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί τεχνολογίες όπως «cookies» και «ετικέτες pixel». Με την πλοήγηση στον Ιστότοπο, ο Χρήστης συμφωνεί με τη δημιουργία και τη χρήση τους. Εάν ο Χρήστης δεν επιθυμεί να χρησιμοποιήσει cookies, μπορεί είτε να τα απενεργοποιήσει είτε να αποφύγει την περιήγηση στον Ιστότοπο.

Τα «cookies» είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο πρόγραμμα περιήγησης του χρήστη όταν επισκέπτεται έναν ιστότοπο. Οι πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στον υπολογιστή του Χρήστη μπορεί να περιλαμβάνουν λεπτομέρειες όπως τις σελίδες που επισκέφθηκε, την ημερομηνία και την ώρα της επίσκεψης, καθώς και έναν τυχαίο και μοναδικό αριθμό αναγνώρισης. Μέσω αυτής της χρήσης, ο ιστότοπος μπορεί να αποθηκεύσει χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την πλοήγηση του χρήστη στον ιστότοπο και να διαβάσει αυτές τις πληροφορίες για να παρέχει μια ενοποιημένη εμπειρία περιήγησης στον Χρήστη.

Τα cookies εξυπηρετούν διάφορους σκοπούς, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά:

 • Διατήρηση της ασφάλειας των χρηστών και διευκόλυνση της πλοήγησης στον Ιστότοπο. Σε κάθε σημείο όπου είναι απαραίτητο να εισαγάγετε τα προσωπικά στοιχεία του Χρήστη (πρωτόκολλο https), τα cookies βοηθούν στον εντοπισμό και τη μεταφορά των προηγούμενων δεδομένων περιήγησης του Χρήστη από το περιβάλλον (http). Για παράδειγμα, αυτό επιτρέπει στον Χρήστη να πλοηγηθεί στον Ιστότοπο προσθέτοντας αντικείμενα στο καλάθι του και εάν απαιτείται οποιαδήποτε επικοινωνία που περιλαμβάνει προσωπικά στοιχεία (π.χ. αλλαγή προσωπικών στοιχείων, παραγγελία κ.λπ.), μπορεί να γίνει χωρίς την ταλαιπωρία του χρήστη .
 • Αποθήκευση προσωπικών ρυθμίσεων και προτιμήσεων κατά την πλοήγηση στον Ιστότοπο.
 • Βοηθώντας την ΕΤΑΙΡΕΙΑ να κατανοήσει πώς αντιδρά το κοινό της και χρησιμοποιεί τον Ιστότοπό της για να βελτιώσει τις πληροφορίες και τον τρόπο με τον οποίο προσφέρει την εμπειρία περιήγησης. Αυτές οι πληροφορίες βοηθούν την ΕΤΑΙΡΕΙΑ να παρέχει στοχευμένες υπηρεσίες προσαρμοσμένες σε κάθε Χρήστη ξεχωριστά. Για παράδειγμα, εάν ένας Χρήστης πλοηγηθεί σε ένα συγκεκριμένο προϊόν, μπορεί να δει μια διαφήμιση για αυτό το προϊόν όταν περιηγείται αργότερα σε ένα περιοδικό ή ένα ιστολόγιο ηλεκτρονικής τεχνολογίας.

Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης επιτρέπουν στους χρήστες να διαγράφουν «cookies» και να εμποδίζουν τη δημιουργία τους για μελλοντική περιήγηση στον ίδιο Ιστότοπο. Θα πρέπει να σημειωθεί, ωστόσο, ότι αποτρέποντας κάτι τέτοιο, ορισμένες λειτουργίες της Ιστοσελίδας ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά.